header-photo

Addestramento

Un pò di foto dei nostri cani in fase di educazione base e approcci per l'UD